Đá khử sắt

Đá khử sắt rất thích hợp để xử lý sắt và mangan khỏi nguồn nước giếng, nước mặt, thường được sử dụng trong các hệ thống xử lý.

Đá khử sắt - Loại bỏ sắt và mangan khỏi nguồn nước