Lưu lượng kế

Lưu lượng kế (máy đo lưu lượng) là thiết bị đo lưu lượng khối của một chất lỏng đi qua ống dẫn .Tỷ lệ lưu lượng khối là khối lượng của chất lỏng đi qua một điểm cố định trên một đơn vị thời gian.

Thường đơn vị đo của lưu lượng kế là GPM (gallon per minutes) hoặc LPM (liter per minute) .

Nhà cung cấp lưu lượng kme62mozhoth tốt nhất Hồ Chí Minh