Men vi sinh

Phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm trong ao như: thức ăn dư thừa, phân, bùn, rác. Cải thiện nước ao hồ, kích thích tảo phát triển, ổn định nước ao hồ.

Men vi sinh cải thiện môi trường nước