- Dùng cho tất cả cột lọc Top - mount, lắp đặt và sử dụng dễ dàng

- Dùng cho hệ thống Fillter

MÃ SẢN PHẨM XUẤT XỨ LƯU LƯỢNG IN/OUT ĐƯỜNG XẢ Đặc tính
263/440i Pentair - USA 1 - 2 m³/h 1 ¾ inch 3/4 inch - Dùng cho tất cả cột lọc Top - mount, lắp đặt và sử dụng dễ dàng
- Dùng cho hệ thống Fillter
- Điều chỉnh trực quan với màn hình cơ
268/440i 1 - 4 m³/h 1 ¾ inch 3/4 inch - Dùng cho tất cả cột lọc Top - mount, lắp đặt và sử dụng dễ dàng
- Dùng cho hệ thống Softener
- Điều chỉnh trực quan với màn hình cơ
263/740 GE - USA 1 - 2 m³/h 1 ¾ inch 3/4 inch - Dùng cho tất cả cột lọc Top - mount, lắp đặt và sử dụng dễ dàng
- Dùng cho hệ thống Fillter
- Điều chỉnh trực quan với màn hình LCD
268/740 1 - 4 m³/h 1 ¾ inch 3/4 inch - Dùng cho tất cả cột lọc Top - mount, lắp đặt và sử dụng dễ dàng
- Dùng cho hệ thống Softener
- Điều chỉnh trực quan với màn hình LCD
2900FT/ 2900ST FLECK - USA 24 - 35 m³/h 2 inch 3/4 inch Dùng cho tất cả cột lọc Side - mount lắp đặt và sử dụng dễ dàng
- Dùng cho hệ thống Fillter/ Softener
- Điều chỉnh trực quan với màn hình LCD
5600FT / 5600ST FLECK - USA 4,5 m³/h 3/4 inch 1/2 inch - Dùng cho tất cả cột lọc Top - mount
- Dùng cho hệ thống Fillter/ Softener
- Điều chỉnh trực quan với màn hình LCD hoặc dạng màn hình cơ
180/440 GE - USA 11.6 m³/h 1,5 inch 1 ½ inch - Dùng cho tất cả cột lọc Top - mount, Sie - mount
- Dùng cho hệ thống Fillter

autovalve