vat lieu loc nuoc

  • Kinh Doanh 1: Vật liệu lọc nước - Tư vấn qua Skype- Kinh doanh
  • Kinh Doanh 2: Vật liệu lọc nước - Tư vấn qua Skype- Kinh doanh

Vỏ Màng RO

Đặc điểm : Vỏ màng FRP 4040 dùng chứa 01 màng RO 4040
Vỏ màng FRP 8040 dùng chứa 01 màng RO 8040
Vỏ màng FRP 8080 dùng chứa 02 màng RO 8040
Vỏ màng FRP 80120 dùng chứa 03 màng RO 8040

Vỏ Màng RO trong ứng dụng xử lý nước.