Đá nâng pH

Sản phẩm đá nâng PH, giúp nâng độ PH cho những nguồn nước đầu vào có độ PH thấp. Đá nâng PH luôn tạo độ PH ổn định, không tạo màng trên bề mặt.

Đá nâng PH luôn tạo độ PH ổn định