Van tay

Loại hình: Van lọc điều khiển bằng tay. Lưu lượng xử lý lớn nhất : 15 m3/h. Áp lực thích hợp: 0.2-0.6 Mpa. Nhiệt độ thích hợp: 5-45oC. Cửa nước vào ra: 2 inch.